Интернет-магазин nachodki.ru

Харківська обласна громадська організація  Метою діяльності  Харківської обласної громадської організації  "Культура Здоров'я" є збереження і розвиток національної культури, здоров'я українського суспільства.

 Завдання діяльності ХОГОКЗ полягають у:

- сприянні в створенні умов для розвитку та популяризації національних культурних здобутків українського суспільства;

- участі в організації та проведенні групової й індивідуальної роботи з населенням, спрямованої на формування культури здоров’я та залучення до здорового способу життя;

- сприянні охорони фізичного, психічного, соціального, духовного здоров’я особистості, особливо дітей та молоді;

- наданні наукової, методичної, практичної та інших видів допомоги, юридичним та фізичним особам, відповідно до діючого законодавства та Статуту ХОГОКЗ;

- участі у проведенні науково-дослідних робіт та впровадженні інновацій;

- участі у розробці та впровадженні програм і проектів культурно-оздоровчих заходів для різних груп населення, закладів різної форми власності.

Збереження і розвиток національної культури, здоров'я українського суспільства

Загальні положення Харківської обласної громадської організація "Культура Здоров'я":

 

1. ХОГОКЗ є місцевою громадською організацією, створеною з метою захисту соціальних та індивідуальних інтересів громади і здійснення культурної, оздоровчої, аматорської спортивної, екологічної, просвітницької й наукової діяльності.

2. ХОГОКЗ у своїй діяльності керується: Декларацією прав людини, Конституцією України, Законами України, а також Статутом ХОГОКЗ.

3. ХОГОКЗ діє на принципах: добровільності, рівноправності, самоврядування, законності, гласності.

4. ХОГОКЗ готова до співпраці та взаємодії з органами державної влади, місцевого самоуправління, громадськими та іншими організаціями, установами освіти і науки, охорони здоров’я, соціального забезпечення, культури та спорту, творчими союзами, асоціаціями, фондами, засобами масової інформації, профспілками, підприємствами і фізичними особами, як державними, так і закордонними, діяльність яких спрямована на розвиток демократії в Україні та побудову громадянського суспільства, заснованого на загальнолюдських цінностях культури та здоров’я.

5. ХОГОКЗ здійснює власний вибір видів діяльності, самостійно розробляє програми, проекти тощо, а також сприяє впровадженню та реалізації місцевих, регіональних, Національних та інших програм і проектів, які відповідають основній діяльності організації.

6. Для забезпечення статутної діяльності ХОГОКЗ залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, які не заборонені чинним законодавством.

7. ХОГОКЗ утримується за рахунок коштів, отриманих від членських внесків, грантів, проведених заходів, добровільних пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством.

8. ХОГОКЗ має поточний та інші рахунки в установах банку, круглу печатку, фірмові бланки, символіку та інші реквізити, які зареєстровані в установленому законом порядку…

Напрями діяльності Харківської обласної громадської організації:

Харківська обласна громадська організація „Культура Здоров’я” (ХОГОКЗ) в установленому законом порядку, здійснює діяльність необхідну для виконання статутних завдань за такими напрямами:

1. Просвітницько-пропагандистська діяльність.

2. Оздоровчо-спортивна діяльність. 

3. Наукова та інноваційна діяльність. 

4. Консультативна та методична діяльність.  

  1. Просвітницько-пропагандистська діяльність ХОГОКЗ:

- інформує населення про діяльність організації та участь у програмах, проектах тощо;

- бере участь у організації та проведенні фестивалів, конкурсів, концертів, благодійних аукціонів, виставок та інших культурних заходів;

- сприяє організації роботи гуртків художньої та технічної творчості, клубів за інтересами;

- бере участь у заходах щодо естетичного та морального виховання, сприяє розвитку творчих здібностей населення;

- сприяє організації та проведенню обласних, міських та районних свят, круглих столів тощо;

- сприяє організації та проведенню ярмарок, гастролей, обміну творчими здобутками між художніми колективами в місті, області, Україні та за її межами;

- сприяє створенню системи інформаційного забезпечення з вирішення питань культури, здоров’я, освіти і науки;

- сприяє створенню сприятливих умов для соціокультурної адаптації біженців та інших верст населення, що звертаються за даною допомогою;

- сприяє здійсненню превентивної роботи з виховання культурно-здорового покоління українців;

- бере участь у організації громадського життя.

  1. Оздоровчо-спортивна діяльність ХОГОКЗ:

- сприяє здійсненню навчально-виховної роботи з формування культури здоров’я та мотивації щодо здорового способу життя серед населення;

- сприяє формуванню ціннісних орієнтацій в населення на здоровий спосіб життя, бере участь у проведенні робіт із профілактики алкоголізму, наркоманії, СНІДу, злочинності, особливо серед неповнолітніх;

- бере участь у створенні реабілітаційних, соціальних, психологічних, оздоровчих, спортивних центрів, клубів тощо;

- сприяє організації роботи гуртків та спортивних секцій;

- бере участь у організації та допомагає в проведенні аматорських спортивних змагань, спартакіади тощо (на районному, міському, обласному, всеукраїнському, міжнародному рівнях);

- бере участь у організації туристичних заходів, сприяє розвитку та координації внутрішнього (державного) та зовнішнього (міжнародного) туризму.

  1. Наукова та інноваційна діяльність ХОГОКЗ:

- бере участь (самостійно або спільно з іншими організаціями, у тому числі зарубіжними) у реалізації програм, проектів тощо;

- сприяє проведенню роботи з населенням щодо діагностики, корекції, реабілітації, профілактики, прогностики та інших заходів;

- бере участь у профорієнтаційній роботі, сприяє працевлаштуванню;

- сприяє залученню членів організації до участі в наукових (теоретичних, практичних та ін.) семінарах, конференціях, конгресах, форумах, симпозіумах з питань культури, здоров’я, освіти, екології тощо;

- сприяє організації і проведенню короткотривалих курсів, семінарів, тренінгів з питань культури, здоров’я для соціальних працівників і педагогів, соціологів і психологів, керівників і менеджерів, а також інших верст населення, державних та недержавних закладів, підприємств різної форми власності, юридичних та фізичних осіб.

  1. Консультативна та методична діяльність ХОГОКЗ:

- сприяє підготовці до друку наукових статей, тез, матеріалів наукових доповідей, методичних розробок за основними цілями організації;

- бере участь у розробці, рецензуванні, редагуванні, друку та реалізації наукової, методичної, навчальної та іншої літератури;

- сприяє впровадженню в практику передових досягнень науки та техніки;

- сприяє здійсненню аналізу, оцінки й прогнозу розвитку регіональної освіти, науки, політики тощо;

- сприяє рецензуванню методів, методик та інші інновації в освітній, технічній та інших наукових галузях;

- сприяє проведенню наукових робіт, оформленню новацій та захисту авторських прав;

- сприяє розробці й впровадженню інноваційних технологій;

- бере участь у науково-дослідних роботах у галузі соціальної роботи, практичної психології, педагогіки, культурології та інших наукових галузях;

- сприяє організації та проведенню (самостійно та з іншими організаціями, в тому числі зарубіжними) наукових семінарів, майстер-класів, з’їздів, конференцій, конгресів, форумів, симпозіумів тощо;

- бере участь у благодійній діяльності, відповідно до завдань ХОГОКЗ.